Inlägg

Det som formar min bild!

Bild
Jag tillbringa mina dagar med att lära barn och ungdomar, och jag lär av dem.  På något sätt märker jag att de gör mig yngre i alla fall i sinnet. Jag ställs inför  frågeställningar , som jag ofta inte hade ställt mig själv. Jag läser  böcker  och  skriver blogginläggs  och på en uppsats varje dags.  Jag har ett mål att gå 10 km varje dag. Under 1-2 timmar gå jag och lyssna på nyheterr,SR,UR,poddar. Under dessa  promenader  så tar jag också möjligheten att göra samtal till personer som sökt mig under dagen och mentorer / vänner. Detta ges mig också tid för  reflektion  och bär med mig en  anteckningsbok  för olika  noteringar .

En dag av lyssnande och frågor?

Bild
  Att  lära  sig genom att ställa  frågor ,  lyssna  och  notera . Vad s kulle  du vilja  förändra  där du bor, i Sverige och i världen? Vilken fråga bär du på?

Med talet, som verktyg!

Bild
1992 fick vi  Yttrandefrihetsgrundlag . 1766 fick  S verige sin  Tryckfrihetsförordning , som är världens äldsta lag för tryckfrihet och yttrandefrihet. Vad får vi lära oss i skolan. Svaret på frågan blir  s pontant: läsa, skriva, räkna. Vad har att  tala  försvunnit?  Ser man på U SA och UK  så har  speech  en helt annan  ställning. Jag kan  se att talet borde få en  starkare  ställning om inte annat i våran  gymna sie skola . Hur  ser det ut på våra  lärarutbildningar ? Talet är  tvärveten s kapligt  - det handlar om att kunna  kommunicera, påverka, berätta om re sultat . Att kunna bli en  storyteller .      s

Är det en fråga om demokrati?

Bild
I skolan ska vi få lära oss att  läsa, skriva  och  räkna .   Det  s krivna ordet skyddas i  Tryckfrihetsförordning  (1949:105)  1 §   Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. 1991:  Yttrandefrihetsgrundlagen Grundlag som  s kyddar rätten att uttala sig bland annat i radio och tv och på interne t. Hur har det talade ordets ställning sett ut? Jag  s kulle vilja  s äga "det talade ordet" inte har  samma  ställning,  som i till exempel i UK och U s A. Hur sker  bedömningen  ut och hur  sker  undervisningen? Bedömningen sker ofta utifrån  skriftliga prov . Medan undervisningen   sker mycket genom det talade ordet. De klassiska  frågorna  inom  didaktiken  är  vad, hur och varför . Till vad

Du kan påverka!

Bild
I går märkte jag att  Lidl  hade in s tallerat en skyllt för se till att inte det ska vara för många i butiken, Det påpekade jag för personal för 14 dagar sedan och till  Lidls-kundservice , vilket absolut inte var lätta att nå, Tog mig 6 dagar innan jag fick tas i dem. I går så besökte jag butiken och möttes av att de hade koll på antalet människor i butiken. Alla dessa  undersökningar  som man bes att delta i efter att ha ringt en kundservice - att gradera från 1-5 eller 1-10. Jag förstår inte hur företaget får ut något av detta av värde. Lidl frågar om  sin  kundservice , medan jag var intres s erad av min  butiksupplevelse . Efter s om transporter är viktiga för mig i mitt dagliga liv. Men det är inte lätt att komma i kontakt med  sl. De har lagt  ut kundtjän s ten . Viljan att engagera  s ig är beroende av om vi som kunder, brukare, resenärer blir  sedda ,  lyssnade  på och tas på allvar .  s tockholms stad har med  sin app " Tyck till "  att mig möjligheten att hjälpa

Att väcka sin passion genom fantasi, fakta och fokus.

Bild
  Idag så har jag varit varit ute och gått, men inte i år varit så nära att mi s sa mitt 10 km mål. Men jag klarade det trots allt. På måndag ska jag hålla ett tal i  Pre s entation Ma stery  inom  T oa stma ster s . En fråga jag har ställt mig är vad som ger mig energi: *  Mötet med andra männi s kor  har  alltid varit viktigt för mig. Nu under pandemin har jag fått mig att använda mig av tekniken. Jag har firat jul över Zoom. Jag använder telefonen för att hålla kontakten med familjen, vänner och kontakter. Jag använder även telefonen för att kontakta personer, som jag tycker verka vara spännande. Det är genom andra  som jag får  tips,  slipa till mina idéer genom  samtalet och in s pirera s av. * Av  filmer, böcker och poddar ,  som jag finner inspira tion.  Det som fångar mig mest är en annan person s   berättelse eller ett  samtal om vilka  utmaningar vi  tår inför. * Jag  ser eller ly s snar  gärna på  dokumentär,  föreläsning,  seminarium.

En vilja att hålla mig informerar!

Bild
Att vara nyfiken har jag alltid varit. Det har varit ett  s ändigt sökande - en vilja att  lära nytt . Under mina  studier   engagerade  jag mig det  civila samhället . En period arbetade jag mycket genom att resa en hel del i tjänsten. När jag kom tillbaka i Stockholm började jag att engagera  mig i  JCI 2005, Toastmasters 2006 och i Rotary 2011 . Jag har fått möjlighet att arbeta inom återvinning och på  IKEA . Jag har suttit med i  Regeringens referensgrupp för hållbar utveckling . Medlem i  ELMA  (Erfarenhet, Lärande och MiljöArbete) där jag också att med i styrelsen. Jag har deltagit vid föreläningar och arrangemang med  FORE S , Timbro, ABF,  Stockholm  Handel s kammare . Jag tycker att online- Sändningar har fungerat bra under Pandmin och hoppa s att vi  ska kunna  fortsätta - det är viktigt för lärande.